Val 2022 / Jobb och näringsliv

Den norra kommundelen växer stadigt, till stor del tack vare närheten till Kalmar, och vår kommun som helhet har en hög inflyttning. Men vi lider av en ojämn utveckling.

Bostäder, skola och samhällsservice är viktiga förutsättningar för att landsbygden ska växa och utvecklas. Men en absolut förutsättning är att det finns arbetstillfällen. Saknas sådana kan inte avståndet till arbetsplatsen vara för långt. Digital teknik kan till del överbrygga fysiska avstånd.

Vi behöver koncentrera våra ansträngningar till att locka företagsetableringar till landsbygden genom aktivt och uppsökande arbete. Företag som vill etablera sig här och företag som vill växa måste erbjudas goda villkor.

Vi har också en unik tillgång i vår kommun i Cementas Degerhamnsanläggning med hamn och industritillstånd. Den har potential att sysselsätta tio gånger dagens bemanning och kan användas i den gröna industriomställningen.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet måste fortsätta. Handläggningstiderna måste kortas och beslutsprocesserna snabbas på. Digitalt stöd för detta som också underlättar för kunden och som skänker ömsesidig transparens i ärendehanteringen, är en nödvändighet.

Vidare bör kommunen införa utmaningsrätt och reformera den kommunala upphandlingen. Markinnehav inom kommunkoncernen som inte har en tydlig plan för exploatering bör avyttras. Nya företag och företag som vill expandera bör stöttas med inledande hyresrabatter och slopade tillsynsavgifter.

Fler som måste komma i sysselsättning och kunna försörja sig själva. Utanförskapet måste brytas.

Våra förslag

Paket för nyetableringar och företagsexpansion

 • Snabba beslutsprocesser för företagen
 • Hyresrabatter inledningsvis
 • Inga tillsynsavgifter inledningsvis
 • Distansarbetsplatser
 • Inför utmaningsrätt
 • Sälj mark som inte exploateras i närtid
 • Reformera den kommunala upphandlingen
 • Bygglov inom fyra veckor inom område med detaljplan
 • Kortare handläggningstider, införande av servicegarantier och 24-timmarsservice

Fler jobb och ett växande näringsliv

 • Verka för att locka verksamheter som kan bedrivas på distans till kommunen
 • Verka för att södra Öland blir en del i utvecklingen av grön processteknologi
 • Säsongsbaserad pendlingstrafik
 • Ordna personalbostäder för säsongsbaserat näringsliv
 • Verka för ett näringslivsutvecklingsbolag, inklusive besöksnäring och kulturella näringar, för hela Öland

Minska utanförskapet

 • Bryt ut kommunala sysselsättningsåtgärder – skapa sociala företag
 • Låt personer långt ifrån arbetsmarknaden bidra i arbete som inte kräver kvalifikationer – skapa en interkommunal personalpool
 • Ansök om att få bli försökskommun för en arbetsförmedling i samarbete med näringslivet
 • Ställ krav på att personer med försörjningsstöd strävar mot anställningsbarhet – språkstudier, samhällskunskap, yrkesutbildning