Val 2022 / Klimat och miljö

Vi anser att de mest prioriterade områdena beträffande klimat och miljö är begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap och hav i balans samt levande kust och skärgård

Kommunen har som mål att vara fossilbränslefri år 2025 och arbetet med att nå målet fortsätter. Laddinfrastrukturen i kommunen bör byggas ut, biogasproduktion måste komma igång, solcellsparker måste komma till stånd och försök med solenergidriven vätgasproduktion bör inledas med jordbruket som målgrupp.

Havsbaserad vindkraft bör uppmuntras. De föreslagna vindkraftparkerna öster om Öland kan vara bra under förutsättning att djurlivet inte tar skada, medan det är betydligt mer tveksamt med kustnära vindkraft, som Nya Utgrunden. Förutom att Kalmarsund är en känslig miljö som måste hanteras varsamt för att inte djurlivet ska bli än mer lidande, så innebär17 st. vindkraftverk av Eiffeltornsstorlek endast 5 km från den öländska kusten en massa negativa konsekvenser.

Odlingslandskapet måste förbli intakt och kunna utvecklas. Samarbete med bl.a. jordbruksnäringen, Station Linné och Linnéuniversitetet om hur diversitet och den biologiska mångfalden kan inventeras, bevaras och stöttas måste inledas.

Den pågående insektsdöden riskerar att slå hårt mot såväl den biologiska mångfalden som livsmedelsproduktionen. Odlingslandskapet behöver vatten och näring. Återbruk av vatten från kommunens reningsverk är viktigt, liksom återvinning av näringsämnen i kombination med storskalig biokolsproduktion för att minska behovet av konstgödsel.

Havsmiljöerna är viktiga ur både ett miljöperspektiv och ett näringsperspektiv. Det kustnära fisket liksom sportfisket måste kunna fortleva, vilket förutsätter att det storskaliga trålfisket begränsas men också att illegalt fiske med nät nära kusterna upphör. Invasiva arters utbredning måste bekämpas. Övergödning via bl.a. näringsläckage måste minska. Moderaterna kommer verka för att fiskeritillsynen utökas. Vi vill att fiskbeståndet inventeras längs våra kuster för att fakta ska komma på bordet. Kan vi rena och återvinna näringsämnen från avloppsvatten får vi dubbel vinst: mindre näringsläckage och minskat behov av att köpa konstgödsel.

Våra förslag

 • Bygg ut laddinfrastrukturen
 • Få igång biogasproduktionen
 • Stimulera privata solcellsparker
 • Inled försök med solenergidriven vätgasproduktion
 • Satsa på havsbaserad – inte kustnära – vindkraft
 • Inled samarbete med jordbruksnäringen, Station Linné och Linnéuniversitetet om hur diversitet och den biologiska mångfalden kan inventeras, bevaras och stöttas
 • Återbruka avloppsvatten för jordbruket och vattenintensivt näringsliv
 • Återvinn näringsämnen ur avloppsvattnet för återbruk i jordbruket och minskat näringsläckage i havet
 • Stimulera storskalig biogasproduktion
 • Stoppa illegalt fiske med nät längs kusterna
 • Utöka fiskeritillsynen