Val 2022 / Samhällsbyggnad och bostäder

Vår kommun växer och vi måste hålla ett högt tempo i samhällsplaneringen för möta efterfrågan. Attraktiva byggrätter ska exploateras, företrädesvis av privata aktörer.

Byggnation utanför alvaret, radbyarna och detaljplanelagt område måste förenklas.

Mörbylånga Bostads AB ska sträva mot att bygga utanför Färjestaden och utanför andra områden där konkurrens om att få utveckla bostäder föreligger. Fokus bör i stället vara att utöka byggnation i områden där det kommersiella intresset är mindre starkt, för att bidra till bostadsförsörjningen i hela kommunen.

VA-utbyggnaden fortsätter med oförminskad takt. Möjligheter att förlägga ledningar i Östersjön för att snabba på utbyggnaden på östra sidan bör undersökas. Motsvarande lösningar har prövats i andra kommuner med goda resultat. VA-verksamheten skulle dock må bättre av att drivas i bolagsform, helst i samarbete med Borgholms kommun – Ölands Vatten AB.

Kommunens arbete för att få till stånd en knutpunkt för kollektivtrafiken vid Träffpunkt Öland måste öka och kontakterna med Trafikverket om ett ”snabbspår” i planeringen för en utbyggnad av väg 136 mellan brofästet och Borgholms kommun måste intensifieras.

Laddinfrastrukturen är undermåligt utbyggd. Det kan komma att leda till problem inte minst för besöksnäringen. Insatser bör göras för att om möjligt öka utbyggnaden. Parallellt bör arbetet för ökad tillgång till andra fossilfria drivmedel intensifieras. Hit hör utvecklingen av biogasproduktion och en försöksanläggning för vätgasproduktion.

Mörbylånga är en trygg kommun, en av landets tryggaste. Det bekräftas av invånarna som i medborgarundersökning ger tryggheten ett mycket högt betyg. Emellertid kan situationer förändras snabbt och tryggheten ska inte tas för given.

Därför bör fältassistenter införas kvällar och helger. Samverkan med regionen gällande missbruk, samsjuklighet och psykisk ohälsa bör skärpas. Belysning vid platser där mycket folk uppehåller sig och vid cykelbanor i tätorter bör öka och kameraövervakning införas vid centrumområden.

Våra förslag

Högt tempo i utvecklingen av nya bostäder och lokaler

 • Färdigställandet av planerna för Färjestaden, Mörbylånga, Grönhögen, Gårdby och Möllstorp ska prioriteras
 • 100 nya villatomter skapas i Möllstorp, Runsbäck, Algustrum, Saxnäs och Glömminge
 • Uppmuntra privata markägare att skapa villatomter i hela kommunen
 • Bebygg eller avyttra kommunal mark och MBAB:s mark
 • Intensifiera marknadsföringen för att beslutade detaljplaner förverkligas med byggnation
 • Byggnation utanför Alvaret/radbyar/detaljplanelagt område ska underlättas
 • Mörbylånga Bostads AB ska endast bygga i områden där inte stark konkurrens råder

Ett tryggare samhälle

 • Inför fältassistenter kvällar och helger
 • Skärp samverkan med regionen gällande missbruk, samsjuklighet och psykisk ohälsa
 • Öka belysning vid platser där mycket folk uppehåller sig och vid cykelbanor i tätorter samt kameraövervakning vid centrumområden

Vägar och kollektivtrafik

 • Intensifiera kontakterna med Trafikverket för ett ”snabbspår” i planeringen för en utbyggnad av väg 136 – mellan brofästet och Borgholms kommun.
 • Översyn av överlämningen av enskilda vägar/små kommunala vägar
 • Skapa knutpunkt för bussar mellan kommunerna på Träffpunkten