Val 2022 / Utbildning och skola

Vi har en i grunden bra och kvalitativ skola. Men den är i vissa avseenden ineffektiv och kostar för mycket i förhållande till kvaliteteten.

Vi måste arbeta hårt med att öka studieron på våra skolor och på att höja elevernas meritvärden. Målet måste vara att alla elever förmår att nå ett steg längre.

Parallellt måste vi värna friskolorna i vår kommun. De utgör ett omistligt alternativ för många barn och ungdomar. Från kommunens sida bör vi – i kontrast till regeringen – därför tydligt och klart uttala vår uppskattning för friskolornas arbete och investeringar i vår kommun. Kommunen bör bidra till utveckling, inte avveckling, genom att bland annat tillse att friskolorna i alla avseenden får samma förutsättningar som kommunens egna skolor. Det är välkänt att en ny förskola kommer att behövas i Saxnäs/Glömminge. Kommunen bör verka för att den byggs och drivs i privat regi.

Pedagogisk omsorg i privat regi bör uppmuntras, som alternativ till kommunal förskola och kommunala fritidshem. Den efterlängtade idrottshallen på Glömminge skola måste börja projekteras för. Elevhälsan behöver byggas ut. Skansenskolan och Alunskolan är två enheter inom samma skolorganisation. Ökat utbyte och ökad samverkan måste eftersträvas, så att bägge skolor kan utvecklas och frodas.

Våra förslag

  • Fullt fokus på ökad studiero
  • Bygg ut Studion på alla skolor och bedriv mer specialundervisning i separata grupper
  • ”Ett steg längre” – satsning på att få alla elever att nå högre
  • Värna kommunens friskolor
  • Bygg ny förskola i Glömminge/Saxnäs privat regi
  • Bygg ny idrottshall på Glömmingeskolan
  • Satsning på pedagogisk omsorg som alternativ till kommunal förskola
  • Elevhälsan ska utökas
  • Utökad samverkan mellan Skansenskolan och Alunskolan