Val 2022 / Vård och omsorg

Mörbylånga kommun har en hög kvalitet i vård och omsorg, bland den högsta i landet men också bland den dyraste -till och med dyrare än vad den borde vara, enligt jämförbar statistik.

Vi ska behålla kvaliteten med vi måste arbeta mot målet målet om en effektivare verksamhet. Därför måste genomlysa socialnämndens verksamheter, budget och bemanning, inklusive heltidsresan, genomlysas. Det har vi sagt länge.

Arbetet med att trygga kompetensförsörjningen till den vård och omsorg måste fortsätta. Det handlar om olika insatser för att göra det mer attraktivt att arbeta för kommunen, att minska sjuktal, att förstärka organisationen med bland annat fler sjuksköterskor och omsorgsläkare, att ge personal möjlighet till fortbildning och att renodla undersköterskans vård och omsorgsuppdrag. Andra bör kunna utföra serviceuppdrag som att städa och handla, till exempel via RUT-tjänster och genom kommunens arbetslivscentrum för dem som står långt från arbetsmarknaden. Det sistnämnda avlastar omsorgspersonalen, minskar kompetensbehovet och ger nya möjligheter att effektivisera verksamheten. Arbetslivscentrum kan bidra i införandet av Mörbylångamodellen i hela verksamheten.

Större fokus bör läggas på att samverka med civilsamhället och på att lägga verksamheter på intraprenad samt att stimulera sociala företag inom vissa verksamheter. Vår uppfattning är att det kan ge positiva effekter på brukares välmående, liksom stärka personer som får nya och större ansvar. Samtidigt måste det svenska språket stärkas inom vård och omsorg.

Trygghetsboenden/seniorboenden i privat regi bör uppmuntras och vi tror att Grönhögen är en attraktiv plats för detta. Likaledes bör det undersökas om Villa Viktoria kan ombildas i Mörbylånga, antingen i privat regi eller med hjälp av Statens bostadsomvandling, SBO.

Våra förslag

Gör kommunen till en attraktiv arbetsgivare

 • Jobba lite mindre och orka lite längre – utreda införandet av 80-90-100 modellen
 • Satsa på hälsofrämjande insatser för medarbetarna och få ner sjuktalen
 • Behålla och rekrytera personal till landsbygden genom ett särskilt landsbygdstillägg
 • Öka potten för utbildning av medarbetare
 • Fortsatt utbildning av undersköterskor inom äldreomsorgen
 • Utöka möjligheten att kombinera arbete och utbildning
 • Införa pedagogiska måltider även inom hemtjänst
 • Renodla undersköterskans vård och omsorgsuppdrag – låt andra utföra serviceuppdrag som att städa och handla
 • Genomför en verksamhet med intraprenad inom LSS

Öka kvaliteten i omsorgen

 • Inför Mörbylångamodellen inom hela omsorgsverksamheten – ge omsorgstagare och personal möjlighet till ett ökat självbestämmande gällande insatser, hemmiljö och arbetsmiljö
 • Inför måltidsvän i samarbete med frivilligorganisationerna
 • Utreda möjlighet till att starta sociala företag med unga och personer långt från arbetsmarknaden som vill sätta guldkant på våra omsorgstagares liv
 • Stärka samverkan med civilsamhället för att motverka ofrivillig ensamheten
 • Införa mobila träffpunkter
 • Införa fysisk aktivitet på recept och social aktivitet på recept i samverkan med regionen
 • utöka den uppsökande verksamheten
 • Stärka det svenska språket inom vård och omsorg med språktest, språkpraktik och språkombud
 • Införa omsorgsläkare i samverkan med regionen
 • Införa en nollvision för fallskador och trycksår
 • Värna kvarboendeprincipen – bo kvar i din egen bostad så länge du önskar 
 • Skapa flera privata trygghetsboenden/seniorboenden
 • Öka tryggheten, servicen och delaktigheten från hemmet genom digital teknik
 • Vår kommun ska ligga i framkant beträffande e-hälsa